Θέση ΤΕΕ/ΤΔΕ για τη λειτουργία της 1ης και 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Στερεών Αποβλήτων του Ν. Αχαΐας

Πάτρα 13/07/2010

ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε πανελλαδικό αλλά και τοπικό επίπεδο, αποτελεί μείζον πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση λύση, ώστε να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία θα εξυπηρετούν τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της περιοχής του Ν. Αχαΐας.

Παρ’ όλα αυτά ο υπάρχον σχεδιασμός σχετικά με για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας έχει αστοχήσει μιας και η λειτουργία των δύο Διαχειριστικών Ενοτήτων (Πάτρα-Ρίον, Δυτική Αχαΐα) χαρακτηρίζεται είτε από αστοχία πρόβλεψης χρονοδιαγραμμάτων και χωρητικότητας (1η Δ.Ε) είτε από καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγραμματισμού λειτουργίας (2η Δ.Ε) μιας και η κατασκευή του Εργοστάσιου Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη θέση Φλόκα έχει καθυστερήσει κατά πολύ και οι απαραίτητες συνοδευτικές υποδομές δεν έχουν ακόμα σχεδιασθεί.

Η ευθύνη για αυτήν την άκρως αρνητική κατάσταση ανήκει αποκλειστικά στις Τοπικές Αρχές Διαχείρισης του Ν. Αχαΐας μιας και δε φρόντισαν έγκαιρα να συμβουλευθούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, ως επίσημο Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, ώστε να διαπιστώσουν και να επιλύσουν τα παραπάνω προβλήματα με αποτέλεσμα να λαμβάνονται αποφάσεις στη λογική της «ήσσονος προσπάθειας» χωρίς να είναι βέβαιη η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων αυτών. Οι πολίτες κατ’ αυτήν την έννοια έχουν δίκιο να αγανακτούν και να αντιμετωπίζουν με καχυποψία την όποια πρωτοβουλία της Πολιτείας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής.

Το ΤΕΕ/ΤΔΕ θεωρεί ότι η λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας (1η Δ.Ε) και του Φλόκα (2η Δ.Ε) αλλά και η μετατροπή του ΧΥΤΑ του Φλόκα σε ΧΥΤΥ με την προϋπόθεση της δημοπράτησης και κατασκευής του Εργοστασίου Επεξεργασίας Αποβλήτων θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ο οποίος θα εξυπηρετεί επιχειρησιακά τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα με αυτές τις διαπιστώσεις είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα και δράσεις οι οποίες θα οδηγούν στην μείωση των τελικών ποσοτήτων απορριμμάτων προς διάθεση στους παραπάνω χώρους μέσω της εντατικοποίησης του συστήματος ανακύκλωσης.

Ο συνδυασμός των παραπάνω διαπιστώσεων αλλά και τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα τα οποία θα κρίνουν εν τέλει τη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, επιβάλουν τη λήψη αποφάσεων οι οποίες θα είναι μακριά από κάθε είδους πολιτική σκοπιμότητα αλλά θα συνοδευθούν από τη βούληση της Πολιτείας για την άμεση εφαρμογή τους.

Οι βασικοί άξονες για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων είναι αναγκαίο να διέπονται από τις εξής αρχές:

 1. Η επίλυση άμεσων ζητημάτων δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Περιφερειακός Σχεδιασμός τουλάχιστον ως προς τις δύο διαχειριστικές ενότητες που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας
 2. Απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των υπαρχόντων κυττάρων ΧΥΤΑ ώστε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα αποκατάστασης με τα οποία θα αντιμετωπίζονται τυχόν αστοχίες χωρητικότητας και επεξεργασίας στη λειτουργία τους
 3. Η μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων στην πηγή μέσω της βελτίωσης και ουσιαστικοποίησης της διαδικασίας ανακύκλωσης, ώστε το σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων να αποκτήσει βιώσιμα χαρακτηριστικά για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα

Ως προς τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, ο κορεσμός του ήδη υπάρχοντος κυττάρου και οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες απορρέουν από την περαιτέρω λειτουργία του επιβάλλουν την όσο το δυνατό άμεση παύση λειτουργίας του και την άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης της έκτασης που καταλαμβάνει, ώστε να αντιμετωπισθούν ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πυρασφάλειας.

Επιπλέον, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προκηρύξει άμεσα τη μελέτη ανάπλασης χώρων πρασίνου για την περιοχή του παλαιού κυττάρου του ΧΥΤΑ, ώστε να αναβαθμισθεί περιβαλλοντικά το μικροκλίμα της περιοχής.

Η εκτίμηση που έχει κατατεθεί για τον συνολικό όγκο των απορριμμάτων της 1ης Δ.Ε για το νέο κύτταρο τοποθετείται στα 374,017 m3 (συμπεριλαμβανομένου υλικού εναπόθεσης). Αυτή η πραγματικότητα συνεπάγεται ότι εάν δε λυθεί άμεσα το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και του Ρίου θα αντιμετωπίσουν ασφυκτικά προβλήματα με απρόβλεπτες επιπτώσεις για υγεία των κατοίκων.

Αντίστοιχα, από τη μελέτη της 1ης φάσης λειτουργίας της 2ης Δ.Ε, ο ΧΥΤΑ του Φλόκα είναι σχεδιασμένος να παραλάβει συνολικά 400,000 m3 από τα οποία θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όγκος των ήδη εναποτεθέντων απορριμμάτων.

Κατ’ αυτήν την έννοια μια απόφαση συγχώνευσης των δύο Δ.Ε σε αυτή τη χρονική στιγμή θα ακύρωνε τον όποιο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων και των δύο Δ.Ε και τη μετατροπή της 2ης Δ.Ε σε Χ.Α.Δ.Α με εκρηκτικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο και για την κατασκευή του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Τούτο τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις της 2ης Δ.Ε έχουν σχεδιασθεί, ώστε η αποστράγγιση των λυμάτων και το σύστημα άντλησης του βιοαερίου έχει γίνει με υπολογισμό ημερήσιας εναπόθεσης ο οποίος είναι το 1/5 της αντίστοιχης της 1ης Δ.Ε.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη επέκτασης (ΜΠΕ, Τεχνική Μελέτη) του κυττάρου στο ΧΥΤΑ του Φλόκα. Τούτο καθιστά την επιλογή της 2ης Δ.Ε (με όποιο προτεινόμενο σχεδιασμό) για την εναπόθεση των απορριμμάτων της 1ης Δ.Ε ως πρακτικά ακατάλληλη μιας και το χρονικό διάστημα το οποίο αναγκαστικά θα παρέλθει για την εκπόνηση και υλοποίηση της οποιασδήποτε μελέτης θα οδηγήσει σε επιχειρησιακό κενό ή σε παράταση λειτουργίας του υπάρχοντος κυττάρου του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, του οποίου η λειτουργία πανθομολογούμενα πρέπει να λάβει άμεσο τέλος.

Στη συνολική αποτίμηση της σημερινής πραγματικότητας είναι αναγκαίο να προστεθεί η εμφανής καθυστέρηση που παρατηρείται στη δημοπράτηση της μελέτης κατασκευής του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην περιοχή του Φλόκα. Η εκτίμηση του ΤΕΕ/ΤΔΕ είναι ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης του (δημοσίευση δημοπράτησης, ενστάσεις, ανάδειξη αναδόχου, κατασκευή, δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας) θα φτάσει περίπου τα 3 χρόνια. Κατά συνέπεια, το εργοστάσιο στη θέση Φλόκα δεν αναμένεται να είναι έτοιμο προς τελική χρήση πριν το Β’ εξάμηνο του 2013. Ακόμα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε σχεδιασμός για την αναβάθμιση του στόλου απορριμματοφόρων που θα εξυπηρετεί το σύνολο του Ν. Αχαΐας αλλά και της τοποθέτησης σταθμών μεταφόρτωσης οι οποίοι ούτως ή άλλως θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα όχλησης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα οποία θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Συνεπώς, η όποια επιπλέον καθυστέρηση της δημοπράτησης του έργου κατασκευής του Εργοστάσιου Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην περιοχή του Φλόκα, ναρκοθετεί τον ήδη προβληματικό Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω στοιχεία το ΤΕΕ/ΤΔΕ καταλήγει στις παρακάτω θέσεις:

 1. Το υπάρχον κύτταρο του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας πρέπει να κλείσει άμεσα και να λάβουν χώρα δράσεις αποκατάστασης του χώρου αλλά και δράσεις ανάπλασης πρασίνου.
 2. Τα χρονοδιαγράμματα και η φυσική χωρητικότητα της 2ης Δ.Ε καθιστούν τη λειτουργία του νέου κυττάρου στην περιοχή της Ξερόλακκας ως μόνη εφικτή λύση για την ασφαλή και χαμηλού κόστους συνέχιση του συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι:
 3. 2.1. Θα συμπεριληφθούν στη ήδη κατατεθειμένη ΜΠΕ και θα υλοποιηθούν άμεσα οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ν. Αχαΐας στις 02/07/2010.
  2.2. Η μελέτη ανάπλασης πρασίνου στο υπάρχον κύτταρο θα ξεκινήσει άμεσα, ώστε η υλοποίηση της να ταυτιστεί χρονικά με την έναρξη λειτουργίας του νέου κυττάρου
  2.3. Η λήξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας (31-12-2012) θα συνοδευθεί από έργα οριστικής αποκατάστασης και ανάπλασης πρασίνου στο σύνολο της έκτασης του ΧΥΤΑ.
  2.4. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα εγκρίνει την χωροθέτηση του νέου κυττάρου το οποίο βρίσκεται παράπλευρα του ήδη χωροθετικά εγκεκριμένου παλαιού.

 4. Η δημοπράτηση για το έργο κατασκευής του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων πρέπει να γίνει άμεσα και να διασφαλισθεί εξίσου άμεσα το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης του.
 5. Είναι αναγκαίο να γίνει πρόβλεψη και σχεδιασμός για το επιχειρησιακό κενό που θα δημιουργηθεί από την 01-01-2013, όπου θα κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, μέχρι την οριστική παράδοση του Εργοστασίου στη θέση Φλόκα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Ν. Αχαΐας στην απόθεση απορριμμάτων. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να σχεδιασθεί η λειτουργία ενός νέου κυττάρου ΧΥΤΑ βραχύχρονης λειτουργίας στην περιοχή του Φλόκα, ο οποίος θα καλύψει τις παραπάνω ανάγκες.
 6. Κρίνεται απαραίτητη η συχνή παρακολούθηση των υπαρχόντων ΧΥΤΑ ώστε να αποτιμάται η επίπτωση της λειτουργίας τους τόσο ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση που επιφέρουν, την επίπτωση που έχει αυτή στον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και στους όρους πυρασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της λειτουργίας των ΧΥΤΑ και των δύο Δ.Ε θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο
 7. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και οι νέοι Δήμοι θα πρέπει να αναλάβουν δράσεις τακτικής ενημέρωσης των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δράσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συνεργασία με Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ, Διαφημιστική Καμπάνια) ώστε η ανακύκλωση να αποτελέσει καθημερινή πρακτική των πολιτών και η βαθμός απόδοσης του Κ.Δ.Α.Υ να ανέβει σε σημαντικό ποσοστό διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: