Τοποθέτηση στη Δ.Ε. της 16/02/2011 του ΤΕΕ/ΤΔΕ

ΓΑΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Η δ/ξη της παρ. 6 του άρθρου 56 του Ν.2637/1998, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3399/2005, προβλέπει:
    • α). «Σε αγροτεμάχια (δηλ. στις εκτός σχεδίου και οικισμού περιοχές) που χαρακτηρίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές (μεταβολή προορισμού της, διάθεσή της γι’ άλλες χρήσεις, εκτέλεση έργων, δημιουργία εγκαταστάσεων, παροχή εξυπηρετήσεων), έστω και χωρίς μεταβολή της χρήσης τους, …ενεργείται πάντοτε ύστερα από άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης…».
    • Συνέχεια

Advertisements